Ribattuta Musica | Rebecca Rosen

Ribattuta Musica

 Saturday 21-Sunday 22 December 2019
 www.rmusica.nl

Andreas Küppers, musical director

December 21 - 19:45 - Ermelo, NL  Oude Kerk
December 22 - 15:00 - Utrecht, NL  Geertekerk

BACH  Weihnachtsoratorium cantates 1, 2 & 3
BACH  Magnificat

Elvire Beekhuizen, sopraan
Marine Fribourg, alt
Edward Leach, evangelist/tenor
Hans Voschezang, bas-bariton