Ribattuta Musica | Rebecca Rosen

Ribattuta Musica

 Sunday December 22nd 2019 3:00 PM
 Utrecht, NL (Geertekerk)
 www.rmusica.nl

Andreas Küppers, musical director

BACH  Weihnachtsoratorium cantates 1, 2 & 3
BACH  Magnificat

Elvire Beekhuizen, sopraan
Marine Fribourg, alt
Edward Leach, evangelist/tenor
Hans Voschezang, bas-bariton