Ribattuta Musica - CANCELLED | Rebecca Rosen

Ribattuta Musica - CANCELLED

 Saturday 4-Friday 10 April 2020
 www.rmusica.nl

Andreas Küppers, musical director

April 4 - 15:00 - Leiden, NL  Marekerk
April 5 - 15:00 - Utrecht, NL  Nicolaikerk
April 9 - 19:30 - Amsterdam, NL  Waalsekerk
April 10 - 13:00 - Voorburg, NL  Oude Kerk

BACH  Matthäus Passion